Actress Sandra Guldberg Kampp at Zurich Film Festival 2021.
Sandra Guldberg Kampp – Actress Sandra Guldberg Kampp at Zurich Film Festival 2021. Zürich, September 2021.